Omslag van 'WCAG in de praktijk'

3. Wetgeving rondom digitale toegankelijkheid

Toegankelijkheid van websites en apps is geregeld via verschillende wetten, grotendeels gebaseerd op Europese richtlijnen.

3.1 Wet digitale overheid (nu nog Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid)

Overheden zijn verplicht om hun websites en apps toegankelijk te maken. Dit is zo vastgelegd in het Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Deze gaat in 2021 over in wetgeving met de Wet digitale overheid.

Strikt genomen gaat het niet om overheden, maar om eenzijdig overheidshandelen. Dat zijn activiteiten die alleen een overheid kan uitvoeren, zoals het verstrekken van een bijstandsuitkering, het uitgeven van een paspoort en het houden van een gemeenteraadsvergadering.

Het tijdelijke besluit en de wet verwijzen naar de Europese richtlijn (EU) 2016/2102.

En deze richtlijn verwijst weer naar de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid, EN 301 549. De standaard EN 301 549 noemt WCAG als de norm en is daarom in deze context het belangrijkste document.

3.2 Wgbh/cz

Voor niet-overheden (eigenlijk voor alles wat niet eenzijdig overheidshandelen is) geldt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz).

WCAG staat daarin niet expliciet genoemd, maar wel wordt uitgegaan van de 'gangbare norm' voor digitale toegankelijkheid. En dat is onomstreden WCAG, en om precies te zijn: WCAG 2.1 niveau AA.

3.3 European Accessibility Act

Er is nog een Europese wet die veel impact gaat hebben op de toegankelijkheid van producten en diensten, namelijk de European Accessibility Act.

Deze wet is in 2019 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. De wet stelt minimumeisen aan een groot aantal producten en diensten.

In 2022 moeten alle lidstaten van EU deze wet verwerkt hebben in eigen wet- en regelgeving. Vanaf 28 juni 2025 moeten alle nieuwe producten en diensten voldoen aan deze minimumeisen.

Het gaat onder andere om:

 • Tickets en incheckautomaten
 • Banken, inclusief geldautomaten en betaalterminals
 • Pc's en besturingssystemen
 • Smartphones, tablets en tv-apparatuur
 • E-readers, E-books en speciale software
 • E-commerce (webshops)
 • Reizigersvervoer (per bus, spoor, water, lucht)

Bron: EuroNews

Tip: De video is ondertiteld in het Nederlands en het Engels. Zo kom je daarbij:

 1. Start de video.
 2. Kies Instellingen (het tandwieltje) ▸ Ondertiteling.
 3. Daar kun je dan switchen tussen beide talen.

3.4 VN-verdrag handicap

Alle wetten en regels die we hierboven hebben genoemd, zijn het gevolg van het VN-verdrag handicap. Met dit verdrag hebben landen wereldwijd afgesproken om de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. Nederland ratificeerde dit verdrag in 2016.

3.5 Websites die vallen onder het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid

Voor de meeste overheidsites is het duidelijk of ze wel of niet onder het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid vallen. Bijvoorbeeld de website van de gemeente Utrecht valt daar uiteraard onder. Maar hoe zit dat met de website van het bedrijf dat namens de gemeente de kliko's ophaalt? En de website van de brandweer? Er is een grijs gebied waarbij het antwoord niet altijd eenduidig is.

In grote lijnen geldt de verplichting voor de volgende sites (bron: de Staat van het Web in de opleiding Adviseur Digitale Toegankelijkheid):

 1. Alle websites die ontwikkeld zijn in opdracht van een overheid.
 2. Alle websites die ontwikkeld zijn in opdracht van een samenwerkingsverband van deze overheid.
 3. Alle websites die door anderen zijn ontwikkeld voor van de uitvoering van een publieke taak namens deze overheid.

Uiteindelijk heeft een overheid zo een groot aantal websites waarvoor zij verantwoordelijk is. Zo hebben provincies vaak honderden websites.

Samenwerkingsverbanden

Bij een samenwerkingsverband kun je denken aan de belastingsamenwerking. Dit zijn vaak de zogenaamde Verbonden Partijen. Verbonden Partijen zijn rechtspersonen waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval dat de gemeente zeggenschap in de betreffende rechtspersoon heeft, dit kan door zitting in het bestuur of via stemrecht.

Je vindt ze in de begroting van je organisatie.

Websites voor de uitvoering van een publieke taak

Bijvoorbeeld de website met de afvalkalender van het bedrijf dat namens een gemeente het afval ophaalt. Of de extern gebouwde projectwebsite over de werkzaamheden aan een provinciale weg.

top

Wat vind je van dit hoofdstuk?

Feedback

Contact

Vul dit in als je wil dat we contact met je opnemen.