Omslag van 'WCAG in de praktijk'

3. Toegankelijkheid en wetgeving

Toegankelijkheid van websites en apps is geregeld via verschillende wetten, grotendeels gebaseerd op Europese richtlijnen.

3.1 Wet digitale overheid (nu nog Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid)

Overheden zijn verplicht om hun websites en apps toegankelijk te maken. Dit is zo vastgelegd in het Tijdelijk besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Deze gaat in 2021 over in wetgeving met de Wet digitale overheid.

Strikt genomen gaat het niet om overheden, maar om eenzijdig overheidshandelen. Dat zijn activiteiten die alleen een overheid kan uitvoeren, zoals het verstrekken van een bijstandsuitkering, het uitgeven van een paspoort en het houden van een gemeenteraadsvergadering.

Het tijdelijke besluit en de wet verwijzen naar de Europese richtlijn (EU) 2016/2102.

En deze richtlijn verwijst weer naar de Europese standaard voor digitale toegankelijkheid, EN 301 549. De standaard EN 301 549 noemt WCAG als de norm en is daarom in deze context het belangrijkste document.

3.2 Toets op toegankelijkheid, nalevingsstatus en de toegankelijkheidsverklaring

Voor overheden gelden er 2 verplichtingen:

 • De website is of wordt getoetst op WCAG 2.1, niveau A en AA. Daarbij is/wordt WCAG-EM als evaluatiemethode gebruikt.
 • Je hebt een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.

Met de toegankelijkheidsverklaring verantwoordt de organisatie haar beleid rondom digitale toegankelijkheid.

Op basis van die verklaring krijg je een score van A t/m D, de nalevingsstatus:

 • A: Volledig onderzoek is uitgevoerd, geen afwijkingen
 • B: Volledig onderzoek is uitgevoerd, maar wel afwijkingen. Deze zijn adequaat beschreven.
 • C: Nog geen onderzoek, wel gepland.
 • D: Er zijn nog geen stappen gezet.
 • Heb je helemaal geen verklaring, dan val je in categorie E: Er is geen toegankelijkheidsverklaring.

  Met status D of E voldoe je niet aan de wettelijke verplichting. Het minimum is niveau C.

  De verklaring mag niet ouder zijn dan 1 jaar, het onderzoek niet ouder dan 3 jaar.

  De overheid heeft ervoor gekozen om deze verklaringen te standaardiseren. Hiervoor vul je een formulier in, de invulassistent toegankelijkheidsverklaring. Zo zijn alle verklaringen goed vergelijkbaar met elkaar. Alle verklaringen staan gepubliceerd op het Register van toegankelijkheids­verklaringen.

3.3 Wgbh/cz

Voor niet-overheden (eigenlijk voor alles wat niet eenzijdig overheidshandelen is) geldt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz).

WCAG staat daarin niet expliciet genoemd, maar wel wordt uitgegaan van de 'gangbare norm' voor digitale toegankelijkheid. En dat is onomstreden WCAG, en om precies te zijn: WCAG 2.1 niveau AA.

3.4 European Accessibility Act

Er is nog een Europese wet die veel impact gaat hebben op de toegankelijkheid van producten en diensten, namelijk de European Accessibility Act.

Deze wet is in 2019 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. De wet stelt minimumeisen aan een groot aantal producten en diensten.

In 2022 moeten alle lidstaten van EU deze wet verwerkt hebben in eigen wet- en regelgeving. Vanaf 28 juni 2025 moeten alle nieuwe producten en diensten voldoen aan deze minimumeisen.

Het gaat onder andere om:

 • Tickets en incheckautomaten
 • Banken, inclusief geldautomaten en betaalterminals
 • Pc's en besturingssystemen
 • Smartphones, tablets en tv-apparatuur
 • E-readers, E-books en speciale software
 • E-commerce (webshops)
 • Reizigersvervoer (per bus, spoor, water, lucht)

Bron: EuroNews

Tip: De video is ondertiteld in het Nederlands en het Engels. Zo kom je daarbij:

 1. Start de video.
 2. Kies Instellingen (het tandwieltje) â–¸ Ondertiteling.
 3. Daar kun je dan switchen tussen beide talen.

3.5 VN-verdrag handicap

Alle wetten en regels die we hierboven hebben genoemd, zijn het gevolg van het VN-verdrag handicap. Met dit verdrag hebben landen wereldwijd afgesproken om de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. Nederland ratificeerde dit verdrag in 2016.

top

Wat vind je van dit hoofdstuk?

Feedback

Contact

Vul dit in als je wil dat we contact met je opnemen.